Kansetsu Kannuki Waza

Kannuki-gatame
Mune-kannuki-gatame
Gyaku kannuki-gatame
Kami-shiho-gatame-kannuki
Ryo-kannuki-gatame

Ude Hishigi Kannuki Gatame

Ude Hishigi Hiza Sumi Gatame