Kansetsu Sankaku Waza

Sankaku Garami
Sankaku Ashi Gatame
Yoko Ude Hishigi
Shime Garami
Kuzure Sankaku Garami

Sankaku Gatame Ude Kujiki

Aomukegata Ude Kujiki