Kansetsu Te Waza

 

Ude Hishigi Te Gatame

Kata Garami